2. julij 1990: Deklaracija o suverenosti

Na skupni seji vseh treh zborov Skupščine Slovenije so 2. julija 1990 sprejeli Deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije. Zanjo je glasovalo 187 poslancev, proti so bili trije, dva sta se vzdržala, 15 pa se jih ni izreklo oziroma ni glasovalo.

Deklaracija obsega šest členov in dva dodatna sklepa. Z njo je razglašena suverenost Slovenije, ki izhaja iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe ter z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Določa, da bo Skupščina Slovenije uvedla predpisan postopek za sprejem ustave v letu dni, da politični, gospodarski in pravni sistem Republike Slovenije temelji na ustavi in zakonih Republike Slovenije. Ustava SFRJ, zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi veljajo na območju Republike Slovenije samo, če niso v nasprotju z ustavo in zakoni Replike Slovenije.

V skladu z načelom državne suverenosti in z načelom primarnosti ustave in zakonov Republike Slovenije morajo republiški organi in organizacije zagotavljati, da bodo tudi vsi zvezni organi in organizacije na območju Republike Slovenije poslovali v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji. V dodatnem sklepu deklaracija odloča, da delegati Slovenije v zveznem zboru skupščine SFRJ na sejah tega zveznega telesa ne sodelujejo več.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več